Dimensies

Onze drie dimensies zijn het uitgangspunt waarop de inzendingen beoordeeld worden. Daarnaast moet het verhaal van de overheidsinnovaties de jury ervan overtuigen dat uw innovatie een voorbeeld is voor anderen. U kunt uw eigen of een andere overheidsinnovatie daarvoor nomineren.

De dimensies voor de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM) hebben de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) gevraagd om een leidraad op te stellen voor de beoordeling van beste Overheidsinnovatie van het jaar 2021. Het algemene doel van de verkiezing is om nadrukkelijk aandacht te geven aan (het belang van) innovaties binnen de publieke sector. 

Hieronder beschrijven we de kenmerken van een overheidsinnovatie, en formuleren we vervolgens een drietal dimensies, die de basis vormen van de beoordeling door de jury. Elke organisatie die zich wenst te nomineren wordt uitgedaagd om deze dimensies uitgewerkt en onderbouwd aan te leveren. 

Kenmerken van overheidsinnovatie 

Een overheidsinnovatie… 
1) … is een échte innovatie. Het is meer dan een graduele, marginale of weinig betekenisvolle verbetering van een bestaand proces/product/dienst, of een schitterende uitvinding die helemaal niet wordt toegepast; 

2) … kan komen van één persoon, maar ook van een grote groep mensen van verschillende organisaties, en alles daartussenin;

3) … gaat altijd over toegevoegde publieke waarde; uiteindelijk gaat het om maatschappelijk resultaat en worden we er als collectief of als samenleving – direct of indirect – beter van; 

4) … kan breed worden opgevat en kan verschillende verschijningsvormen hebben op verschillende niveaus in het publieke domein. Het kan om een product of dienst gaan, een platform, een toepassing van een disruptieve technologie, een revolutionair proces, een baanbrekende aanpak of strategie, of een organisatorische, bestuurlijke of sociale innovatie;

5) … heeft zich bewezen: er is voldoende bewijs te geven voor de positieve werking (bv. in de vorm van evaluaties door eindgebruikers, kwalitatieve en/of kwantitatieve effectrapporten, expertoordelen, rankings, etc.);

6) … wordt (h)erkend en ervaren door burgers, bij voorkeur zo direct mogelijk; 

7) … is door anderen over te nemen, schaalbaar of anderszins elders te benutten binnen het publieke domein;

8) … is een inspiratie voor anderen.

Op basis van bovenstaande kenmerken komen we tot de volgende drie dimensies: 

Dimensie I: Een schitterende vernieuwing die werkt
De innovatie als zodanig is zichtbaar en daarnaast ook helder omschreven. De innovatie is overtuigend. De werkzaamheid is aangetoond en wordt ook door anderen (h)erkend. De buitenwereld ervaart de positieve effecten van de innovatie. Het is duidelijk wat de werkzame ingrediënten zijn, die de innovatie ook daadwerkelijk tot een succes maken. Daar is voldoende bewijsvoering voor. 

Criterium 1: Zichtbaarheid 

Criterium 2: (H)erkenning door anderen 

Criterium 3: Bewezen werkzaamheid 

Dimensie II: Publieke meerwaarde
De innovatie genereert maatschappelijke waarde (positieve maatschappelijke outcome), op sociaal, technologisch, politiek, financieel-economisch, ecologisch, juridisch, ethisch en/of demografisch vlak. Het draagt direct of indirect bij aan de oplossing van een maatschappelijke opgave. 

Criterium 4: Oplossingsgericht 

Criterium 5: Maatschappelijk nut 

Dimensie III: Inspirerende werking
De innovatie is aansprekend en inspirerend. Het geeft anderen in het publieke domein een extra impuls om innovatief te zijn. De gehele innovatie, of bepaalde elementen ervan, kan worden opgeschaald en/of kan op andere plaatsen in het publieke domein worden toegepast, of is reeds opgeschaald en/of op andere plaatsen toegepast. 

Criterium 6: Bredere toepasbaarheid/schaalbaarheid 

Criterium 7: Inspirerend