Criteria

Onze zeven criteria zijn het uitgangspunt waarop de inzendingen beoordeeld worden. Daarnaast moet het verhaal van de overheidsorganisaties de jury ervan overtuigen dat jouw organisatie een voorbeeld is voor anderen. Nederland heeft een goede overheid, daar mogen we trots op zijn! U kunt uw eigen of een andere overheidsorganisatie daarvoor nomineren.

De criteria voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018

De onderstaande criteria worden in de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 als leidraad gebruikt om overheidsorganisaties te beoordelen. Elke organisatie die zich wenst te nomineren wordt uitgedaagd om deze criteria onderbouwd bij de jury aan te leveren. De criteria zijn complementair aan het “overtuig ons” verhaal. De selectiecommissie en de jury kijken per organisatie naar de data die voorhanden is. De finalisten worden vervolgens door de jury bezocht tijdens een ‘werkbezoek’.

Criterium 1. Onderscheidend vermogen – uniciteit, of ‘uniek profiel’

De organisatie is een toonbeeld van een waardevolle publieke dienst. Ze werkt doordacht, inventief en effectief aan relevante maatschappelijke opgaven. Zij levert op die manier tot de verbeelding sprekende prestaties, en/of levert essentiële bijdragen aan gezamenlijk met andere partijen te creëren publieke waarde. Ze geniet binnen en buiten de eigen sector of regio een sterke reputatie.

Criterium 2. Missiegedrevenheid

Het is duidelijk waarvoor de organisatie staat. De missie is meer dan een dode letter in beleidsplannen en jaarverslagen. Zij ‘leeft’ aantoonbaar als waarde en ambitie onder de medewerkers. Externe stakeholders en partners kennen en respecteren de missie. De organisatie heeft haar missie doorvertaald in de wijze waarop zij medewerkers werft en socialiseert, en daardoor hebben medewerkers het gevoel van betekenis te zijn voor de maatschappij.

Criterium 3. Effectiviteit

Het is duidelijk welke concrete maatschappelijke effecten de organisatie binnen een bepaalde periode nastreeft, welke activiteiten de organisatie daartoe verricht, dat die effecten ook gerealiseerd worden en in hoeverre deze effecten ‘toerekenbaar’ zijn aan de organisatie. De organisatie beschikt aantoonbaar over het vermogen om op een professionele wijze de juiste rol te kiezen en te vervullen, afhankelijk van de maatschappelijke opgaven. Het schakelen van sturen naar regisseren, verbinden, samenwerken, co-creëren en ondersteunen gaat de organisatie moeiteloos af en oogst waardering bij de stakeholders.

Criterium 4. De basis aantoonbaar op orde

  • De organisatie is kostenbewust, betrouwbaar, open en zorgt goed voor haar medewerkers.
  • De organisatie is kostenbewust en beseft dat zij met publiek geld werkt. De bedrijfsvoering is strak en transparant. De controlefunctie is op orde. De overhead en interne bureaucratie zijn beperkt. De organisatie weet prestaties op hoog niveau te leveren en daarbij tegelijkertijd de kosten relatief laag te houden.
  • De organisatie is betrouwbaar en werkt volgens de regels van publieke integriteit. Zij werkt actief en aantoonbaar effectief aan het verminderen van het aantal en de ernst van klachten. Organisaties waarmee zij samenwerkt kunnen van haar op aan. De organisatie is deskundig. De organisatie wordt als competent gezien. Zij heeft haar kennismanagement op orde en werkt effectief aan deskundigheidsbevordering.
  • De organisatie is transparant over haar inrichting, werkwijze en resultaten. Zij is gemakkelijk toegankelijk voor cliënten, stakeholders en het grote publiek. Zij communiceert interactief en in ‘real time’ met haar omgeving.
  • Werknemers voelen zich prettig bij de organisatie. Zij zijn tevreden over het werkklimaat, hun direct leidinggevenden en de besturing van de organisatie.

Criterium 5. Leervermogen

De organisatie is gericht op permanente verbetering. Zij organiseert daarom rijke en snelle ‘feedback loops’, waarbij eindgebruikers en partners een belangrijke inbreng hebben. Fouten maken en bespreken is ‘veilig’. Successen worden niet alleen gevierd maar ook als datapunten gebruikt. Het management bevordert en beschermt de leercultuur.

Criterium 6. Veerkracht

De organisatie is schok- en toekomstbestendig. Zij is in staat zich snel aan te passen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en te herstellen van fouten of incidenten om de schade te beperken.

Criterium 7.  Maatschappelijke betrokkenheid

De organisatie neemt een door stakeholders herkende voorbeeldrol richting de maatschappij op het gebied van duurzaamheid, social return en gelijke kansen.